• Giao dịch ký quỹ

CTCP Chứng Khoán HDB (HDBS) trân trọng thông báo về việc thực hiện giao dịch ký quỹ tại Công ty như sau: 1. Danh mục ký quỹ
Quý khách vui lòng tải về danh mục ký quỹ đang áp dụng tại đây
2. Quy định chính sách giao dịch ký quỹ tại HDBS

STT

Tiêu chí

Chính sách

1

Lãi suất cho vay trong hạn

Theo công bố của HDBS từng thời kỳ

2

 số ngày tính lãi

365 ngày/năm

3

Lãi suất quá hạn

150%*lãi suất trong hạn

4

Thời hạn khoản vay

89 ngày

5

Tỷ lệ an toàn (Rat)

100%

6

Tỷ lệ duy trì (Rdt)

85%

7

Tỷ lệ xử lý TSĐB (Rxl)

80%

8

Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm (TSĐB)

 

8a

Tỷ lệ ký quỹ (Rtt) xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì (Rdt) 3 ngày làm việc liên tiếp nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn tỷ lệ xử lý TSĐB

Bán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày khách hàng nhận được Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung lần đầu tiên.

8b

Tỷ lệ ký quỹ (Rtt) dưới tỷ lệ xử lý TSĐB (Rdt)

Bán vào ngày làm việc liền sau ngày tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ xử lý TSĐB

8c

Nợ quá hạn

Bán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày hết hạn khoản vay.

9

Ngày giải ngân

T+0