• Giao dịch ký quỹ

CTCP Chứng Khoán HDB (HDBS) trân trọng thông báo về việc thực hiện giao dịch ký quỹ tại Công ty như sau: 1. Danh mục ký quỹ
Quý khách vui lòng tải về danh mục ký quỹ đang áp dụng tại đây
2. Sản phẩm Margin T20

STT

Tiêu chí

Chính sách

1

Lãi suất cho vay

 

1.1

Lãi suất cho vay 20 ngày đầu tiên

5.0%

1.2

Lãi suất cho vay từ ngày thứ 21

11.0%

2

Lãi suất quá hạn

16.5%

3

Phí giao dịch

0.15%

4

Phí ứng trước tiền bán chờ về

11%

5

Điều kiện

Khách hàng mở mới trong thời gian áp dụng

6

Thời gian áp dụng

Từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 31/03/2022

10

Thời hạn khoản vay

89 ngày

11

Số lần gia hạn

Không

12

 số ngày tính lãi

365 ngày/năm

13

Tỷ lệ an toàn (Rat)

100%

14

Tỷ lệ duy trì (Rdt)

85%

15

Tỷ lệ xử lý TSĐB (Rxl)

80%

16

Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm (TSĐB)

 

16a

Tỷ lệ ký quỹ (Rtt) xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì (Rdt) 3 ngày làm việc liên tiếp nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn tỷ lệ xử lý TSĐB

Bán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày khách hàng nhận được Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung lần đầu tiên.

16b

Tỷ lệ ký quỹ (Rtt) dưới tỷ lệ xử lý TSĐB (Rdt)

Bán vào ngày làm việc liền sau ngày tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ xử lý TSĐB

16c

Nợ quá hạn

Bán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày hết hạn khoản vay

17

Ngày giải ngân

T+03. Sản phẩm Margin chuẩn

STT

Tiêu chí

Chính sách

1

Lãi suất cho vay trong hạn

Theo công bố của HDBS từng thời kỳ

2

 số ngày tính lãi

365 ngày/năm

3

Lãi suất quá hạn

150%*lãi suất trong hạn

4

Thời hạn khoản vay

89 ngày

5

Tỷ lệ an toàn (Rat)

100%

6

Tỷ lệ duy trì (Rdt)

85%

7

Tỷ lệ xử lý TSĐB (Rxl)

80%

8

Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm (TSĐB)

 

8a

Tỷ lệ ký quỹ (Rtt) xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì (Rdt) 3 ngày làm việc liên tiếp nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn tỷ lệ xử lý TSĐB

Bán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày khách hàng nhận được Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung lần đầu tiên.

8b

Tỷ lệ ký quỹ (Rtt) dưới tỷ lệ xử lý TSĐB (Rdt)

Bán vào ngày làm việc liền sau ngày tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ xử lý TSĐB

8c

Nợ quá hạn

Bán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày hết hạn khoản vay.

9

Ngày giải ngân

T+0