Điều khoản sử dụng Website (“Điều Khoản Sử Dụng”) này là những quy định về quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng khi truy cập và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên Website của HDBS.

Xin vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng được nêu dưới đây. Bằng việc truy cập vào địa chỉ Website này xem như bạn đã đọc, hiểu rõ và đồng ý bị ràng buộc pháp lý bởi Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu không đồng ý, bạn nên dừng việc truy cập. HDBS có quyền thay đổi Điều Khoản Sử Dụng vào bất kỳ lúc nào, việc bạn tiếp tục truy cập Website xem như bạn đồng ý tuân theo những thay đổi đó.

1. Giải thích thuật ngữ:

 • - “HDBS” có nghĩa là Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.
 • - “Người sử dụng” có nghĩa là bất cứ ai truy cập vào website này để sử dụng Website và/hoặc tài nguyên trên Website (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin, hình ảnh, tệp dữ liệu điện tử, tệp âm thanh, phim, tài liệu.... nào trên Website này). Người sử dụng trong Điều Khoản Sử Dụng này và trên Website có thể được gọi hay xưng hô là “Người sử dụng, “Bạn” hay “Khách hàng”.
 • - “Website” có nghĩa là trang thông tin điện tử của của HDBS, có địa chỉ https://www.hdbs.vn và các trang liên kết đối với các sản phẩm và dịch vụ của HDBS.


2. Quy định sử dụng: 

 • 2.1 Tất cả các nội dung của Website này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thông tin, hình ảnh được đăng tải trên Website đều thuộc quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp của HDBS, trừ trường hợp do chính HDBS công bố khác đi và được bảo vệ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam.
 • 2.2 Thông tin về việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website này của Người sử dụng có thể được HDBS thu thập cho mục đích phục vụ cho hoạt động kinh doanh hoặc các mục đích khác theo quy định của pháp luật.
 • 2.3 HDBS có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, cải tiến nội dung Website, tạm dừng hoặc từ chối việc Người sử dụng truy cập vào Website để thực hiện các bảo dưỡng, nâng cấp, chỉnh sửa, cải tiến Website một cách định kỳ hay đột xuất mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Người sử dụng, kể cả nghĩa vụ báo trước.
 • 2.4 Đối với các thông tin đã được cung cấp trên Website, HDBS không có nghĩa vụ phải cập nhật hay chỉnh sửa các thông tin đó, trừ trường hợp phải được đính chính theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. HDBS có toàn quyền dừng hay thay đổi nội dung thông tin, dịch vụ được cung cấp thông qua Website vào bất kỳ lúc nào mà không phải thông báo trước cho Người sử dụng.
 • 2.5 Người sử dụng có quyền sử dụng tài nguyên trên Website nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Khi sử dụng bất kỳ thông tin nào từ Website này, Người sử dụng phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của HDBS. Bất kỳ việc sử dụng nào khác trái với quy định tại mục này, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của HDBS.
 • 2.6 Người sử dụng phải tuân theo những hướng dẫn và chỉ dẫn sử dụng Website một cách đầy đủ, đúng cách nhất và không được có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, trái đạo đức trong việc sử dụng Website. Trong quá trình sử dụng Website, nếu người sử dụng có bất cứ hành vi nào gây thiệt hại cho Website hay cho HDBS hoặc đó là những hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội thì Người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật. HDBS có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của HDBS để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi sai trái này.


3. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: 

 • 3.1 HDBS không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của những nội dung đăng tải trên Website. HDBS sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật liên tục trên Website này nhưng không đảm bảo về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời của những thông tin đó.
 • 3.2 HDBS không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp xảy ra khi Người sử dụng  truy cập Website này nhưng không truy cập được hoặc không tải được thông tin cần tìm, hoặc bị trì hoãn hoặc chậm trễ về mặt thời gian. 
 • 3.3 Liên kết giữa các Website của HDBS và các website khác chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng Website của HDBS. HDBS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ nội dung cũng như tính chính xác, độ tin cậy của các sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối đó.
 • 3.4 Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong Website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong Website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ có hiệu lực tại thời điểm và địa điểm của người sử dụng Website.
 • 3.5 Việc sử dụng những thông tin và nội dung trên Website có thể là rủi ro riêng của bất kỳ Người sử dụng nào. Đối với những thông tin được cung cấp tại Website, Người sử dụng cần tự phân loại cho phù hợp với từng mục đích cụ thể trước khi đưa ra quyết định sử dụng hoặc những quyết định có liên quan và tự chịu mọi rủi ro trong việc sử dụng thông tin của Website.
 • 3.6 Sẽ không có thông tin nào tại Website này cấu thành một lời mời đầu tư chứng khoán hoặc đầu tư bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Các thông tin này cũng không nhằm mục đích quảng cáo, tư vấn đầu tư hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật hiện hành. Các khoản đầu tư được bàn thảo hoặc giới thiệu trong các báo cáo phân tích và nghiên cứu… không thể thích hợp với mọi nhà đầu tư. Vì vậy, các nhà đầu tư cần tự mình quyết định việc đầu tư dựa trên các mục tiêu đầu tư cụ thể và khả năng tài chính cá nhân, kể cả việc sử dụng các nhà tư vấn chuyên nghiệp và độc lập nếu họ thấy cần thiết. Ngoài ra, nội dung các bài báo, báo cáo phân tích và các diễn giải số liệu chỉ là những quan điểm chủ quan của người cung cấp, do đó, Người sử dụng chỉ nên sử dụng các bài báo, báo cáo phân tích và số liệu trên Website như thông tin tham khảo.
 • 3.7 HDBS không đảm bảo bất cứ điều gì cho Người sử dụng, được nói rõ hay ám chỉ, liên quan đến sự an toàn của Website. HDBS sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập Website này. Tuyên bố loại trừ trách nhiệm này áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do không thực hiện, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virus máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc do truy nhập trái phép, sửa đổi trái phép hay sử dụng trái phép các bản ghi, cho dù đó là do vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác.
 • 3.8 Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này có thể chắc chắn rằng, việc Người sử dụng sử dụng các thông tin, dịch vụ do HDBS cung cấp tại Website sẽ không vi phạm quyền phát minh, sở hữu hay sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quy định khác. Vì thế, HDBS không có bất cứ điều khoản đảm bảo nào đối với việc Người sử dụng khi sử dụng các thông tin, dịch vụ trên Website sẽ không vi phạm bất kỳ quyền phát minh, sở hữu, sở hữu trí tuệ hoặc quy định khác.


4. Các quy định khác: 

 • 4.1 Điều Khoản Sử Dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới Website, đều có thể đệ trình lên tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.
 • 4.2 Trường hợp bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng bị một bản án có hiệu lực của tòa án có thẩm quyền tuyên vô hiệu, quy định đó sẽ được coi là bị loại bỏ khỏi Điều Khoản Sử Dụng này mà không ảnh hưởng đến các quy định còn lại.
 • 4.3 Bản điều khoản sử dụng điều chỉnh các Dịch vụ riêng biệt sẽ được đăng tải trên các trang cụ thể dành riêng cho các Dịch vụ liên quan trên Website. Nếu Người sử dụng sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, họ sẽ được xem như đã chấp thuận các điều khoản liên quan tới các sản phẩm đó và các nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này.
 • 4.4 HDBS có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều Khoản Sử Dụng này hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của Website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành Website mà không có nghĩa vụ thông báo cho Người sử dụng. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự chấp thuận và tuân thủ của Người sử dụng khi Người sử dụng truy cập Website.